Terms and Conditions of Use (NL)

GEBRUIKSVOORWAARDEN MARZIPAN MOUNTAINS

De dienst “Marzipanmountains” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf MARZIPAN MOUNTAINS. Aan het gebruik van Marzipanmountains zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Marzipanmountains te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door MARZIPAN MOUNTAINS schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1.             Gebruik van de dienst
1.1          Met Marzipanmountains heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren, content te publiceren, met andere gebruikers in contact te komen en content te raadplegen. MARZIPAN MOUNTAINS bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen tussen partijen, maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.

1.2          Om Marzipanmountains te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3          U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. MARZIPAN MOUNTAINS mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij MARZIPAN MOUNTAINS heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4          Met Marzipanmountains worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van MARZIPAN MOUNTAINS voor meer informatie.


Artikel 2.             Gebruiksregels
2.1          Het is verboden Marzipanmountains te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Marzipanmountains.

2.2          Daarnaast is het verboden bij Marzipanmountains:

•             onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

•             informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);

•             informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

•             informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten en andere intellectuele rechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

•             anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

•             de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

•             voor commerciële doeleinden in te zetten.

2.3          Indien MARZIPAN MOUNTAINS constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag MARZIPAN MOUNTAINS zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4          Indien naar het oordeel van MARZIPAN MOUNTAINS hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van MARZIPAN MOUNTAINS of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is MARZIPAN MOUNTAINS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. MARZIPAN MOUNTAINS is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5          MARZIPAN MOUNTAINS is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is MARZIPAN MOUNTAINS gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6          MARZIPAN MOUNTAINS kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart MARZIPAN MOUNTAINS van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

2.7          Gebruikers (ook bezoeker van de website) van Marzipanmountains kunnen via een door ons gepubliceerde klachtenprocedure snel en gemakkelijk een klacht over een publicatie o.i.d. indienen. Klik daarvoor hier.

Artikel 3.             Beschikbaarheid en onderhoud
3.1          MARZIPAN MOUNTAINS doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.

3.2          MARZIPAN MOUNTAINS onderhoudt Marzipanmountains actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3          MARZIPAN MOUNTAINS mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Marzipanmountains aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist MARZIPAN MOUNTAINS zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. MARZIPAN MOUNTAINS zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

Artikel 4.             Intellectueel eigendom
4.1          De dienst Marzipanmountains, de bijbehorende software alsmede alle informatie en de door MARZIPAN MOUNTAINS zelf gepubliceerde content en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van MARZIPAN MOUNTAINS. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van MARZIPAN MOUNTAINS, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2          Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). MARZIPAN MOUNTAINS heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sub-licentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van MARZIPAN MOUNTAINS. U verklaart dat u rechthebbende bent op de door u gepubliceerde content, of dat u in ieder geval gerechtigd bent de gepubliceerde content te mogen gebruiken en MARZIPAN MOUNTAINS ook de rechten als bedoeld in dit artikel mag verstrekken.

4.3          U doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op de door u gepubliceerde content. U zult, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van de content als bedoeld in artikel 4.2, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art. 25 Auteurswet.

4.4          Het gebruiksrecht zoals bedoeld in dit artikel wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan MARZIPAN MOUNTAINS besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.5          U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.6          Indien u informatie stuurt naar MARZIPAN MOUNTAINS, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.7          MARZIPAN MOUNTAINS zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Marzipanmountains, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of MARZIPAN MOUNTAINS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal MARZIPAN MOUNTAINS zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.8          Indien MARZIPAN MOUNTAINS constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is MARZIPAN MOUNTAINS gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Marzipanmountains.

Artikel 5.             Door MARZIPAN MOUNTAINS gepubliceerde content
5.1          De door MARZIPAN MOUNTAINS zelf gepubliceerde content, zoals teksten, blogs rapporten etc. worden aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid en bevatten slechts de mening van de schrijver.

5.2          Indien er sprake is van content of citaten welke gebaseerd zijn op bronnen of content van derden, zal MARZIPAN MOUNTAINS deze bron vermelden of hier naartoe verwijzen middels hyperlinks. MARZIPAN MOUNTAINS heeft geen contractuele relatie met deze derden en is ook niet verantwoordelijk voor de website waarnaar wordt verwezen.

Artikel 6.             Vergoeding voor de dienst
6.1          Marzipanmountains wordt u geheel gratis aangeboden.

Artikel 7.             Aansprakelijkheid
7.1          Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid accepteert MARZIPAN MOUNTAINS geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

7.2          MARZIPAN MOUNTAINS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij MARZIPAN MOUNTAINS meldt.

7.4          In geval van overmacht is MARZIPAN MOUNTAINS nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

7.5          U vrijwaart MARZIPAN MOUNTAINS voor alle claims van derden (waaronder begrepen rechthebbenden) van de door u gepubliceerde content en claims van toezichthouders, welke verband houden met het gebruik van de door MARZIPAN MOUNTAINS aangeboden dienst en de website en/of de door u gepubliceerde content.

Artikel 8.             Duur en opzegging
8.1          Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

8.2          U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen door zich uit te schrijven en de contant te verwijderen.

8.3          MARZIPAN MOUNTAINS kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

8.4          U bent bij beëindiging zelf verantwoordelijk voor het exporteren van eventuele door u gepubliceerde content. De accountgegevens etc. zullen na beëindiging niet meer zichtbaar zijn. Eventuele commentaren op gepubliceerde content zal echter niet verwijderd worden.

Artikel 9.             Wijzigingen prijzen en voorwaarden
9.1          MARZIPAN MOUNTAINS mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2          MARZIPAN MOUNTAINS zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3          Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10.          Overige bepalingen
10.1       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2       Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Marzipanmountains worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin MARZIPAN MOUNTAINS gevestigd is.

10.3       Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4       De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door MARZIPAN MOUNTAINS wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5       Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6       MARZIPAN MOUNTAINS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Marzipanmountains of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

MARZIPAN MOUNTAINS

Hoofdpoortplantsoen 9

3252CP Goedereede, Nederland

Email: info@marzipanmountains.com